logo

Онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият. Кыргыз. Кыргыздар.

Онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият Rating: 6,8/10 1897 reviews

1 Кыргыз тили жана адабият. 2. Ата мекен жана дуйнонун тарыхы. (11 кл) II вариант

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

Лексикологиянын бир тармагы болгон фразеологияны окутуунун максаты, милдеттери баяндалат. Акырында, фразеологиянын теориясын жана аны орто мектепте окутуунун методикасын тереңден үйрөнүү менен студент өзүнүн кеп маданиятын, сөз байлыгын өстүрөт. Ал эми бул бөлүмдө биз иликтеп жаткан кыргыз тилинин фразеологиясына тиешелүү материалдар буга чейинки жарык көргөн окуу куралдарына караганда кененирээк берилген, т. М : жылдызы жарык; арасынан кыл өтпөө; ат тезегин кургатпоо; каш кабактын ортосунда; беш өрдөгүн учуруу ж. Кепте даяр материал катары колдонулушу. Абдулдаев тарабынан жазылган «Азыркы кыргыз тилинде» лексикология жана фразеологиянын материалдары тилдин фонетикасынан кийин орун алган. Буддачылыгына философия мүнөздүү, машаякчылыгына эгер Библияны эстей айтсак - тарых-таржымдуулук, муслимге - адат-абийир юрисдикция мүнөздүү.

Next

Кыргызча суроолор жана жооптор — Кыргыз маданият борбору

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

М : Ташчайнар менен Акбара башы оогон тарапка бет алышып, кулак уккус, көз көргүс жакка жортуп баратышты. Экономика жана укук окуу жайыны отуш учун тамонку сабактардан текстирлоо отуш керек:юристер учун: кыпгыз тил жана адабиятынан. Изилдей турган объектиси тилдеги фразеологизмдер боло тургандыгы такталды. М : ак төөнүн карды жарылган; битин сыгып канын жалаган; сары изине чөп салуу; ийненин көзүндөй; ийне жеген иттей, эгиз козудай ж. Кембагалга колу ачык, Жакырдан жардам аябайт.

Next

Кыргызча суроолор жана жооптор — Кыргыз маданият борбору

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

Жерден түшкөн акчаны Акыл менен сарп кылып, Олтургузат жүзүмзар. Асыл эне, ошентип, баласынын ордуна өзү катуу ооруйт. Чындыгында коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөр айрыкча тилдин лексикасына таасирин тийгизээри белгилүү. Ташчайнар менен Акбара башы ооган тарапка бет алышып, кулак уккус, көз көргүс жакка жортуп баратышты. Тилдин фонетика, лексикология, диалектология бөлүмдөрүн окутуу боюнча түзүлгөн бул программа И.

Next

Гдз По Кыргыз Адабияту 7 Класс Электронная версия

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

Мукамбаев «Кыргыз диалектологиясы жана фразеология» 1998 , Ж. «Фразеология в курсе современного русского языка на филологическом факультета национального вуза» 1975 , Хмельницкая Н. Ошенткен Пржевальскийдин керээзин урматтап, кыл кыргыз Каракол деген балыгыбызды шаарыбызды ысмына которуп бердик. Жесир катын миң кой айдайт да, торгойлор койдун үстүнө жумурткалайт. Бу сөз устукан эмес, Жетесинен көп кылымдан кийин өсүп-өнгөн эп кулуну, Жер-Эне куну.

Next

Кыргыз тилинин фразеологиясын

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

Кара жаак, жез таңдай, Баары келсин тоюма. Мунун себеби ар кандай фактылар менен түшүндүрүлөт. Көркөм чыгарманы окутуу процессинде окуучунун оозеки жана жазуу кебин өстүрүүнүн жолдору; 11. «Түрк сөздөрүнүн жыйнагы» 2 саат. Тапшырмаларды аткаруунун жолдору окутуучу тарабынан түшүндүрүлөт. Айтматов жөнүндө жакшы билишет 37. Ошол үчүн асыл Каныкей апабыз Семетейинин, демек кыргыздын намысына деп Карткүрөңдү байгеге чаап баласына акжол батасын берген.

Next

Учебник Кыргыз Адабият 9 Класс

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

Окуучулардын келип кетүүсү, алфавит китеби, окуучулардын өздүк делолору мене ниш алып баруу а окуучулардын социалдык абалын тактоо б мектепте өзүн-өзү башкаруу уюмунун иш планын түзүү в уюшулган кружоктордун иш пландарын иштеп чыгуу жана бекитүү Дайыма Окуу бөлүмүнүн башчысы Өмүрзакова Г. Жыл боюнча отулгон иштерге анализ жургузуу м а й Бирикме мучолору 5-11-класстын окуучулары Бирикме мучолору Жыл боюнча алган билимдерин корсотууго жана жыйынтык чыгарууга жетишуу. Мисалы: Бал тилдүү «жагымдуу сүйлөгөн, сөзмөр» - уу тилдүү - «жан кейитип жаман сүйлөгөн, ачуу тилдүү ; Башы ачык «кудалашкан, сүйлөшкөн жери жок, сөйкө салынбаган» - башы байланган «кудалашкан, сүйлөшкөн жери бар, сөйкө салынган» ; Башы бышкан — башы быша элек; Башын ачуу - башын байлоо; Кабагы ачык — кабагы бүркөө; Ак жүрөк — кара жүрөк ; Көккө көтөрүү — жерге уруу ж. Тактап айтканда, окуу куралда окутуунун теориясынын практика менен айкашы эске алынган. Үлгү: А Акылы тунук, акылы чолок… Б Бармак басым; бел куда болуу… Д Дили агаруу; дили караюу … Ж Жел таман; жем болуу… И Ит өлүм; ичи кең … К Камыр-жумур болуу; камчыга сап … М Миңдин бири; мүнөз тамак… О Оймок ооз; Отко кийирүү … Ө Өлкөнүң өссүн! Сааттардын көлөмүн көбөйтүү зарылдыгы пайда болот. Гректердин «Илиада» жана «Одисея» эпосунан канча эссе чоң? Патриот туулукка,турмушта математиканы колдоно билууго жетишуу. Ошондуктан тил илиминде фразеологизмдердин табияты так такталганга чейин, кээ бир окумуштуулар фразеологизмдерге макал-лакап, учкул сөздөрдү да киргизип келишкен.

Next

Кыргыз тилинин фразеологиясын

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

Семинардык сабактын максаты: Студенттердин фразеология боюнча алган билимдерин бышыктоо жана аларды илимий изилдөө иштерге тартуу, көнүктүрүү. Автор кыргыз тилин мамлекеттик тил катары үйрөнүп жаткан ар кыл адистиктер үчүн материалдарды типтештирип, бир ыраатка салынып, бирдей окутулуш максатын көздөгөн. «Методические оновы преподавания специального курса «Современная русская фразеология с точки зрения её происхождения» в национальных группах педагогических вузов» 1984 , Башатова Н. Жазуучунун чыгармасын, адабиятты, адабий процессти доор, коомдук-тарыхый мезгил менен байланышта үйрөнүүгө алгачкы чалгын чалынат. Ар кыл тематикадагы фразеологиянын материалдарын жеке эле студенттер пайдаланбастан, бул темага кызыккан, изилдеген окутуучулар, аспиранттар, илимпоздор өздөрүнө көп билимдерди кошо алат жана студенттердин өз алдынча билимин тереңдетүү, атайын курс жана семинарларды уюштуруу, курстук, дипломдук, магистрдик иштерди жаздыруу үчүн бай, таяныч материал катары колдоно алышат деген ойдобуз. Мезгил, убакыт, өлчөмдү билдирүүчү фразеологизмдер. Антоним фразеологизмдерди туш-тушуна коюп жазгыла.

Next

Сынак

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

Мисалы: «Айтканда тилим албасаң, Бармагыңды бир жерде Кесе тиштеп каларсың ». Фразеологизмдердин негизги типтери катары орус окумуштуусу В. Эл - Тегинен, кас - кебинен. «Фразеология жөнүндө жалпы түшүнүк», «Фразеологиялык бирдиктердин негизги типтери» деген адаттагы темалардан тышкары, «Фразеологизмдердин көп маанилүүлүгү жана омонимдер», «Фразеологиялык синонимдер», «Фразеологиялык антонимдер» деген жаңы темаларда абдан кызыктуу материалдар студенттерге жеткиликтүү илимий стилде сунушталат. Педагогикалык, психологиялык критерийлер эске алынуу менен туура уюштурулган бул лекцияда жаңы билимге, көндүмгө студент даяр түрдө да, өз алдынча проблеманы чечүү менен да ээ болот.

Next

МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

онлайн тест 1 кыргыз тили жана адабият

Кыргыз тили фразеологизмдерге абдан бай. Мисалы: жылдызы жарык - сүйкүмдүү; арасынан кыл өтпөгөн - ынтымактуу; төбөсү көккө жетүү — кубануу; ат тезегин кургатпай - тез-тез; тарс эсинен чыгуу - унутуу ж. Искусствонун турмуш менен байланыштуулук принциби жетекчиликке алынат. Окуучулардын олимпиадага даярдоо жана катышуу, жыйынтын чыгаруу Декабрь Мектеп администрациям мугалимдер Пед кенеш Жыйынтыктары жөнүндө маалымат Окуучулардын билим сапаты аныкталат. Себеби студент бул тилдик бирдиктердин чегин так билүүсү менен фразеологизмдердин табиятын туура түшүнүүгө жетише алат.

Next