logo

Анализ верша якуба коласа родныя вобразы. Сцэнарыі мерапрыемства па беларускай літаратуры

Анализ верша якуба коласа родныя вобразы Rating: 8,5/10 1209 reviews

Якуб Колас

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Між сосен дзвюх калышацца гамак. У ім паэт малюе вобраз прыгнечанага беларускага сяляніна. Ментальнасцю нашага народа, гісторыяй абумоўлены яго лес і імкненне да зямлі і волі. Эх, скарэй бы закрывала Зямлю чорную зіма! Які год лічыцца пачаткам літаратурнай дзейнасці Я. Я ў гамаку, — п'ю чары, слодыч лета, Чарнільніца ж мне кажа там: — Лайдак! Колас спачатку ў вандроўнага настаўніка дарэктара , потым у народнай школе вёскі Мікалаеўшчына.

Next

Прырода ў творчасці Якуба Коласа — Кароткі змест / Краткие содержания

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Грамадзянскасць і публіцыстычнасць у вершах Янкі Купалы, жанравае, вобразнае, інтанацыйнае багацце яго лірыкі «Роднае слова» і інш. Коласа была паэзіяй туті і смутку. Мыла іх расою, Сонцавай касою Уцірала іх. Чым так прыкованы я К вам мае ўзгорачкі роднага поля, Рэчкі, курганы, лясы, Поўныя смутку і жальбы нядолі, Поўныя сумнай красы? Паэт шчыра жадае дапамагчы радзіме, сцішыць яе гора, пакуты і выражае ўпэўненасць, што палон роднай зямлі хутка скончыцца, бо ўжо «трасуцца помстаю бары». Тым часам у вершы «Лес» адразу можна заўважыць змены ў творчай манеры паэта: маляў-нічая палітра свядома збяднела, кола фарбаў у апісанні прыроды звузілася да невыразных шэ-рых адценняў, што дазваляе аўтару болып дак-ладна перадаць настрой насцярожанасці, непа кою, засмучонасці. Развіццё рэлігійнай публіцыстыкі Іпацій Пацей, Мялецій Сматрыцкі, Лаўрэнцій Зізаній, Афанасій Філіповіч.

Next

Колас Якуб

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Па шляху сінтэзу: сентыменталізм, рамантызм, рэалізм Канстанцін Вераніцын. Аб той песні, што сэрца мне поўніць, Аб табе, кім жыву я заўжды, Я хачу, мілы друг мой, напомніць, Прыгадаўшы былыя гады. Сцвярджэнне нязломнай духоўнай сілы народа. Вершы «Залатая асенняя раніца», «О Беларусь, мая шыпшына…», «Пальцы жоўтых кляновых лістоў», «Родная мова, цудоўная мова…» 2—3 вершы на выбар. Сувязь з роднай зямлёй, захапленне пры-родай з'яўляліся крыніцай творчага натхнен-ня і мастацкай фантазіі паэта. За што Якуб Колас сядзеў у Мінскім астрозе ў 1908 — 1911 гг.

Next

Стихи, вирши на белорусском языке поэта Якуба Коласа.

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Агульная ацэначная накіраванасць верша праяўляецца ў выкарыстанні ацэначных словаўтваральных элементаў і ў прамых ацэнках. Форма ручэй засведчана ў беларускіх дыялектных слоўніках, хоць літаратурная норма ў гэтых адносінах не спрыяе фіксацыі слова, якое лічыцца, відаць, фанетычным варыянтам літаратурнай формы гэтага слова ручай. «Абшарыўшы кішэні сваёй памяці», уклаўшы ў матчыну мову «агонь душы і сэрца жар», ён здолеў паказаць нам узнёслае ў зямным, святое ў будзённым, прыгожае ў звычайным так, як да яго і пасля яго гэтага не здолеў ніхто іншы. Злучым мы ў хор галасы: Эх, вы разлогі роднай краіны, Нашы палеткі, лясы! Паэт паказвае бесчалавчнаць прыгнечання працоўнага сялянства, невыноснасць становішча бедняка. Гром ты магутны, гром адзінокі! Станкевіч і беларускія акадэмічныя лексікографы выключаюць голаў са складу сваіх слоўнікаў, дбаючы хутчэй пра абмежаванне, чым пра рэальнае багацце лексікону роднай літаратурнай мовы. Тут лісічка, зайчык, мышка, Рыбкі, буслік доўгавязы.

Next

Якуб Колас Не бядуй!

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Сапраўднае імя - Канстанцін Міцкевіч. Усё сваё жыццё Антон Казіміравіч прысвяціў сям'і і дзецям брата і за шчырае слугаванне і талент чалавечнасці стаў неўміручым, як і ўсё, створанае яго пляменнікам. Увага да ўнутранага свету герояў. Якуб Колас быў адкрывальнікам прыгожага і цудоўнага ў беларускай прыродзе. », «Спарышы» 2—3 вершы на выбар.

Next

Якуб Колас

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Патрыятычны і жыццесцвярджальны пафас творчасці, абумоўлены заканчэннем вайны, мірным будаўніцтвам. Гэты таленавіты твор беларускай літаратуры справядліва названы «энцыклапедыяй народнага жыцця». У гэтым творы нават імёны прататыпаў і герояў супадаюць. Пшанічная Падзяліцца з сябрамі Паважаныя сябры! Такая абстрактная перспектыва на канцы даволі канкрэтнага верша падалася, відаць, Коласу няўдалай, і ён замяніў яе больш канкрэтным і моцным радком, навеяным лермантаўскай паэзіяй. Сцвярджэнне ў творы галоўных каштоўнасцей на зямлі: любові, еднасці, згоды і міру.

Next

Стихи, вирши на белорусском языке поэта Якуба Коласа.

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Усе вершы аб прыродзе, створаныя Якубам Коласам у час вай-ны, аб'ядноўвае любоў аўтара да прыроды, спа-чуванне, удзячнасць ёй і адначасова — вера ў хуткае вызваленне. Моцна мяне ты клічаш на волю — Цяжка без волі мне тут. Пруся я з мяшэчкам — «Асадзі назад! Да гэтага часу не страціла сваёй каштоўнасці першая, ім напісаная «Методыка роднае мовы». Вытокі добрага і злога ў кожным чалавеку — у яго маленстве, у сям'і, дзе ён атрымаў самыя першыя ўрокі людскасці ці, наадварот, жорсткасці і бязладдзя. Сваёй творчасцю ён сфармаваў нацыянальнае пачуццё прыроды.


Next

Гульня па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа. 8 клас

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Ідэя верша ў сцвярджэнні непазбежнай расплаты за здзекі і злачынствы: Ўжо даўно вяроўкі Вас, паны, чакаюць і па вас асіны Слёзы праліваюць. А «дзядзька, мілы наш Антоні» — родны брат бацькі. Іменем Якуба Коласа названы драматычны тэатр у Віцебску, Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук. », востры дыялог — усё падначалена галоўнай задуме: паказаць не толькі жальбу беларуса, скаргі яго на гвалт і рабунак, але і яго здольнасць пасмяяцца са сваіх няшчасцяў, падняцца над імі і заявіць пра свае правы. Выкрыццё фашызму як вялікай пагрозы чалавецтву. » У засеках пуста, Жыта выбіў град. Спевам-гоманам і звонам Поўніцца ўвесь луг, I дрыжыць над ім, зялёным, Жыватворчы дух.


Next

Сочинение : Якуб Колас. Аналіз творчасці

анализ верша якуба коласа родныя вобразы

Колас не быў бы Коласам-мастаком, каб пэўны куточак прыроды ці рэгіянальны пейзаж не набылі ў яго выяўленні максімальна аб'ектывізаваны пачуццёвы змест, абагульняльны сэнс. Дык прымі ж за гэта Шчырае «бывай»! Майстэрства пісьменніка ў стварэнні сюжэта, псіхалагічнай абмалёўцы характараў. » Рэальны вобраз беларускага селяніна створаны Я. Будзе час, і сьнег растане, Прыйдзе зноў да нас вясна, Ветла зь неба сонца гляне, Ачуняе старана. Ў ногу з братамі Пойдзем наш край вызваляць. Самая вялікая монументальная форма эпічнага твора на нацыянальную тэматыку. Коласа меў імя: а Іван; в Дамінік; б Міхал; г Канстанцін.

Next