logo

Сахна безаклари. Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги жиззах педагогика коллежи

Сахна безаклари Rating: 7,7/10 127 reviews

Муниса ҳаммасини уддалади...

сахна безаклари

Болалар уйинларининг муайян бир кисми бевосита кадимги одамнинг уз турмуш тарзини бадиий талкин этиш эхтиёжи туфайли бевосита мехнат килиш жараёнида шаклланган. Топишмок айтувчи топишмок жавобини топа олмаган, «шахар берган» кишини маълум вазифасини бажаришга мажбур киларди. Уни суз санъати хам деб атайдилар. Аммо «Узундан узок, хавога тузок» тутун каби топишмоклар анча уйлантириб куяди. Бу ишнинг муваффақиятли ташкил этилиши улкан ютуқларни қўлга киритишнинг гаровидир. Овчилик, чорвачилик, дехкончилик, шунингдек, кадимги хунармандчилик, аждодоларимизнинг кундалик турмуш тарзи болалар уйинларининг келиб чикишига асос булган дастлабки ва асосий ижтимоий банбалар сирасига киради. Топишмоклар тузилиши жихатдан баъзан насрий, купчилик холларда шаърий шаклда булиб, уларда номаълум бир мусикийлик, зарб, тупрок, вазн, кофия каби шеъриятнинг шакл талабларига амал килинган.

Next

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги жиззах педагогика коллежи

сахна безаклари

Хозирги кино санъати бир катор ифода воситалари оркали вужудга келади. Баъзи жойларда хар иккаласи бир мазмунда ишлатилган. Санъат турлари бир — бирининг урнини босолмайди: уларнинг хар бири мустакил, узича нодир ва бетакрор булиб, вокеликнинг бир томонини бевосита акс эттиради, уша тур у ёки бу инсоний хис — туйгуларни ифодалашда бошка турларга нисбатан устивор урин эгаллайди ва муайян чекланган хусусиятга эга. Масалан, фожеа жанридан хаётнинг фожеали тукнашувлари ва томонлари акс этиши билан бирга, унда хаёт тукнашувларининг инсон иродаси, интилишлари, эътикодларида намоёнбулиши ифодаланади. Хуллас, кугирчокбозларнинг уйинларида хаёт ходисалари, кишиларнинг узаро муносабатлари ёгоч кугирчоклар тимсоли оркали корфармон ташаббуси билан акс этади.

Next

Туй безаклари, сахна ва хонодон, гушанга келишилган нархда ясатамиз.

сахна безаклари

Тасвирий санъат турларининг бир — биридан фарк килиши — уларнинг хар бири вокелик манзарасини узига хос акс эттириши билан белгиланиди, лекин пировардида улар бир тизимга бирлашадилар. Ёзма адабиёт санъатнинг бошка турларидан тафаккур фаоллиги билан, яъни яратиш ва ижро этиш бирданига, хатто махсус тайёргарликсиз ёки ярим тайёргарлик хусусиятига эга булади. Томоша — коришма санъат турлари тизимига театр, очик сахна эстрада , цирк, кино, телевидения киради. Демак: Баркамол инсон учун зарур бўлган мусиқий, оммавий тадбирларни амалга оширишнинг мохияти мазмунини тўғри тахлил қилиб муносабат билдириш; Мусиқий оммавий тадбирларни ташкил этиш ва уни амалга оширишнинг шакл ва йўлларини излаш; Мусиқий оммавий тадбирларни ташкиллаштириш ва уни кўтаринки рухда ўтказиш таълим муассасаларида бадиий ҳаваскорлик тўгаракларига иқтидорли ёшларни жалб этиш, саҳнавий кўринишлар орқали ўқувчиларни маънавий эстетик тарбиялаш, уларга давр билан ҳамоҳанг бўлган асарларни, куй ва қўшиқларни, рақсларни ўргатиш, драма, комедияли саҳнавий кўринишлардан бахраманд этишдек маъсулиятли ва шарафли ишлар замон талабига мос ва жуда зарур юмушлардир. Ташқи ва ўрта қулоқ Рентгенограммаларда аъзоларнинг қисмларини ва ундаги ҳосилаларни кўрсатиб бериши керак Мавзу: БЎйин, бел, думғаза ва дум умуртқалари, уларнинг болалардаги хусусиятлари. Халк театрида кишлок кучаси, шахар бозори, ховли юзаси, гулхан атрофи, уй ичи «сахна» булса, табиат манзараси; дала, дарахтзор, сахро, ой, юлдузлар бу «сахна» нинг безаклари вазифасини бажарган. Масалан; Турт оёкли, Темир туёкли.

Next

PopCorn.uz

сахна безаклари

Ўқувчилар қалбини урф-одатларимиз, қадриятларимизни ўргатиш орқали улардан одоб-ахлоқ нурларини ёритмоқчи бўлган тарбиячи ўқувчи чуқур билим, кенг махорат ва тарбиячилик, ташкилотчилик санъатини эгалламоғи лозим. Меъморчилик бинолари ва иншоатларини курар эканмиз, гуё тарихнинг «тош вараклари»ни куздан кечиргандай буламиз. Баъзан шеърий шаклда хам учраб турган. Ўша ташкилотнинг барча сехрлари ва билимларида ансамбл ташкил қилинаётганлиги тўғрисида хабар ёзилган чиройли эълонлар ёзилиши лозим. Кейинчалик у мустакил санъат тури сифатида рангдан халос булди.

Next

Санъатнинг турлари » Sanat » Referat » Referat

сахна безаклари

Унинг мақсад ва вазифалари: - бўлажак ўқитувчилар, тарбиячилар, тўгарак рахбарлари тарбиявий тадбирларнинг мазмундорлигини таъминлашда бой миллий ва умуминсоний қадриятлардан кенг фойдаланиш, тарбиявий таъсирга эга бўлган манбаларни ўргата билиш; - тарбиявий тадбирлар учун зарур методларни танлаб, кўзланган мақсадга эришиш чора тадбирларини кўра билиш; - илғор тажрибаларни кузатиб, тахлил қилиб ундан ижодий фойдаланиш; - тарбиявий тадбирларни ўқувчиларни рухиятига қанчалик ижобий таъсир этганини кузатиб, уни янада ривожлантириши ва такомиллаштириши; - тарбиявий тадбирларни самарадорлигини оширишда ўз билимини тарбиявий равишда бойитиб бориши лозим. Актёр махорати театр санъатининг туб ва нодир хусусиятидир. Золим ва узбошимча амалдорлар, кузбуямачи ва мунофик кишилар фош килинган, Соф мухаббат, бегараз дустлик, ёруг дунё, эркинлик улугланган. Жамиятда ижтимоий адолат тантанаси ёки зиддиятлар кучайиши, тенглик ва хамохангликнинг бузилиши санъат тараккиётига, айрим турларининг ривожланишига таъсир курсатади, яъни «нотекислик» содир булади. Масалан, «Отдан баланд, итдан паст», «Козик устида кор турмас» каби эгар, тухум хакидаги топишмоклар халк орасида кенг таркалганлигидан топишмок айтилиб булинмай, эшитувачилар унинг жавобини топа оладилар. В связи с большим количеством обращений, мы не всегда отвечаем на каждое из них лично. У узининг тежамлиги ва лунда воситалари оркали вокелик хакида куп нарса билдираётгандек булади.

Next

Туй безаклари, сахна ва хонодон, гушанга келишилган нархда ясатамиз.

сахна безаклари

Маълумки, ҳар бир машғулот хонандаларнинг овоз қўшиқ айтишига тайёрлаш ва оханг эшитиш қобилиятини кўзда тутувчи машқларни бажаришдан бошланади. Табиатнинг сирли ходисалари инсон такдирини асоссиз, тахминий фарзлар, турли эътикод воситасида пассив англаш, фолбинлик, астрология каби огзаки ижоднинг гайри илмий шаклларини хам майдонга келтирган. Аждодларимиз - кадимги туркий кавмларининг турмуш тарзи овчилик, чорвачилик билан бевосита боглик булган. Ажралиш санъати янги турларнинг вужудга келиши, уларнинг мустакилликка интилиши билан боглик булса, жамланиш санъат турларининг бирор коришмага интилишида куринади. Бу муаммоларни ҳал этиш эса ўз навбатида хозирги замон талабларига жавоб бера оладиган мусиқа ўқитувчиларини ва тўгарак рахбарларини тайёрлашни талаб этади.

Next

Туй безаклари, сахна ва хонодон, гушанга келишилган нархда ясатамиз.

сахна безаклари

Бухоролик Тула масхара ва унинг угли Гадой масхара дехкончилик билан шугулланган. Масалан, ислом Шарки Уйгониш даврида ислом дини ижтимоий адолатга тенг йул очгани учун санъатнинг хамма турлари, хусусан назм, нафис санъат, мусика, меъморчилик кенг тараккий этди. Бадиий хаваскорлик тўгараклари, маданият уйлари ва саройлари ҳамда ўқув юртлари қошида тузилади. Шу боис уларни тарбиявий ахамияти жуда кучли бадиий маънавий натижаси эса бениҳоя каттадир. Агар чакирилувчи киз бола булса, уни бир мунча мулойим чакирилади. Эстетик тафаккурнинг тур хосил килиш манбаларининг биринчи йуналиши — вокеликнинг мураккаблиги, куп киёфалиги, хар томонламалигидир. Мусаввирликда куз илгайдиган киёфалар узига хос санъат «тили» — ранг ёрдамида акс эттирилади.

Next

Муниса ҳаммасини уддалади...

сахна безаклари

Нутки, хажвий хатти харакатлари билан одамларни кулдириб юрувчи, оддий, шух ва хазилкаш кишилар купинча кизикчи деб юритилган. Мусика санъатнинг ракс, кушик турлари билан кушилганда етакчилик килса, сахна, кино, оинаи жахон асарларида ёрдамчи вазифани бажаради. Концерт кутилгандан ҳам аъло ўтди. Графикада бадиий муболага тез — тез кулланилади. Хотин-кизлар томошаларни купинча уй ичида, эркаклар кузидан панада, бог, сайилгох ва бошка жойларда курсатганлар. Ҳар бир жамиятнинг маънавий даражаси, билими истеъдодли, қобилиятли ва ўқувли инсонларни қадрлаш уларга алохида ғамхўрлик қилиш, камол топиши учун етарли шарт-шароитларни таъминлаб бериши билан белгиланади.

Next