logo

Ягона ер солиги реферат. Махпират номидаги ?Рта осиё

Ягона ер солиги реферат Rating: 9,9/10 1050 reviews

Реферат На Тему Навруз На Узбекском Языке

ягона ер солиги реферат

Экология солиги- бу юридик шахсларнинг ишлаб чикарган, иш, хизмат бажарган ишларнинг тулик таннарх харажатидан хисобланиб,уларнинг даромадидан бюджетга туланадиган мажбурий туловдир. Бунда, йиллик оборот тушум нинг 1 миллиард сўм этиб белгиланган чегаравий микдори 3 йилда камида бир марта кайта кўриб чиқилади; барча гадбиркорлик субъектлари, шу жумладан обороти тушуми 1 миллиард сўмгача бўлган юридик шахслар учун юридик шахсларнинг мол-мулк солиғи, ер солиғи ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун соликни жорий этиш; қўшимча фойда солиғини ҳисоблаш ва тўлаш тартибини, шу жумладан роялти тўлашни жорий этиш оркали такомиллаштириш; в учинчидан, солиқ солишнинг соддалаштирилган тартиби бўйича солиқ тўловчиларга солиқ сиёсатини такомиллаштиришнинг салбий таъсирини камайтириш чоралари куйидагилар оркали амалга оширилади: юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ставкасини, бино ва иншоотлардан, шу жумладан илгари хусусийлаштирилган объектлардан самарасиз фойдаланаётган юридик шахслар учун оширилган ставкада солиқ ҳисоблаш тартибини саклаб колган ҳолда, 5 фоиздан 2 фоизга пасайтириш; йиллик обороти тушуми 1 миллиард сўмгача бўлган солиқ тўловчилар учун оборотдан тушумдан соликни 4 фоиз миқдордаги базавий ставкадан келиб чиқиб ҳисоблаш ва тўлаш тартибини ҳамда кўшилган киймат солигини ихтиёрий равишда тўлаш имкониятини белгилаш; ягона ер солиғи тўловчилар учун солиқ солиш тартибини сақлаб қолиш. Шунинг натижасида божхона ва солик тизимларини бирлаштирадиган максад хам тула бажарилди. Ягона ер солиги тулашнинг янги муддатлари белгиланади. Воситачилик, таъминлов, тайёрлов ташкилотларида экология солигининг объекти булиб муомала харажатлари хисобланади.


Next

Махпират номидаги ?Рта осиё

ягона ер солиги реферат

Кузголон бошликларидан Пулатхон, Абдуллабек ва бошкалар уз ватанпарварликлари, жасурликлари, таш-килотчиликлари ва халкпарварликлари билан авлодлар-га урнак булиб крлдилар. Чоризм бу узгаришлар билан кучманчи ахрлининг уругчилик асосидаги тари-хий булинишини бекор килди. Урта Осиё босиб олингач, махаллий халк. Бюджет такчиллигининг маълум кисми давлатнинг ички ва ташки карзлари хисобига молиялаштирилиши мумкин. Бу масалани ягона тизим шаклида давлат рахбарлигида боскичма-боскич амалга ошириш максадга мувофикдир. Унга ёвмут ва Хоразм йигитларидан ташкил килин-ган 6 минг сарбозларни кушиб беради. Давлатнинг ички карзлари — давлат томонидан ички маблагни жалб килиш натижасида вужудга келган мажбуриятлар булиб, у активларни ички манбалардан резидент-юридик ва жисмоний шахслардан жалб этиш хамда бунинг натижасида Узбекситон Республикасининг карз олувчи сифатидаги ёки карз олувчи резидентларнинг уз кредитларини карзларини тулашга кафил сифатидаги мажбуриятлари вужудга келади.

Next

пилла бокувчиларга иш хакидан даромад солиги (1) :: Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

ягона ер солиги реферат

Уларда республикамизда ерларга, сувларга эгалик килиш, улардан максадга мувофик хамда самарали фойдаланиш борасидаги муносабатлар тизими ва уларни амалга ошириш тартиби кўрсатилган. Булар орасида ажойиб комик ва хикоячи х. Кузролоннинг барча боскичларида уни х,аракатлан-тирувчи куч мехдаткаш ах,оли будди. Давлат бюджетининг даромадлари ва харажатлари 4. Генерал Черняев Алимкул зарбасидан аламзада булиб, катта хужумга тайёргарлик куради.

Next

Maksam

ягона ер солиги реферат

Кдлъа химоячилари бир ой мобайнида уни кахрамоно-на'химоя киладилар. Узбекистон Республикаси махаллий бюджет даромадлари ва харажатлари хамда республика бюджетидан максадли субвенциялар ва дотациялар микдори, 2007 йил режа, млн. Шундай килиб, улар бугдой донини ишлаб чикарувчи фермерларга махсулотларини вактида сотиш буйича хизмат курсатадилар. Долгосрочные активы Асосий воситалар: Основные средства: Бошланғич қайта тиклаш қиймати 0100, 0300 010 434 774 830 438 464 152 Первоначальная восстановительная стоимость 0100, 0300 Эскириш суммаси 0200 011 237 744 321 264 590 531 Сумма износа 0200 Қолдиқ баланс қиймати сатр. Жумладан, ер хакикат-да кимнинг кулида эканлигини эътиборга олиш тутри-сида фармойиш беради. Тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар сув ресурсларидан фойдаланганлик учун соликни йилнинг хар чорагида, йилнинг хисобот чорагидан кейинги ойнинг 15-кунига кадар тўлайдилар. Амир кушинлари маглубиятга учрадилар ва 2 майда русл ар Самаркандга кириб келдилар.


Next

К. Р. Рахмонов и ф. н,Тдиу «Молия ва соликлар» кафедраси доценти

ягона ер солиги реферат

Булар пировард натижада кишлок хўжалигининг янада ривожланишини, самарадорлиги ошишини таъминлайди. Бу тизимга мувофик кишлок хужалие товар ишлаб чикарувчилар илгариги жами умумдавлат соликлари ва махаллий соликлар хамда йигимлар урнига ягона ер солиги тулайдиган булдилар. Жумладан: хужжатларни тасдиклагани учун, шартномаларни тасдиклагани учун ва бошка нотариал хизматлари учун олинадиган маблаглар Давлат номидан курсатилган хизматлар учун пошлиналар олинганлиги сабабли бевосита давлат бюджетига утказилиши керак. Узларининг манфаатларини кузлаб харакат килувчи ва махсус ваколатларга эга булган харажатларини олувчи юридик ва жисмоний шахслар давлат божини туловчилари деб хисобланади. Республикамиз кишлок хўжалигини баркарор ривожлантиришда ер-сув ресурсларининг ахамияти бекиёс. Чунки 10 та солик тури бўйича хисоб-китоб килгандан кура, ягона соликни хисоблаш анча енгил.

Next

Бозор иктисодига ўтишда кишлок хўжалигига давлат рахбарлиги ва амалга оширилаётган аграриктисодий ислохотлар » Iqtisodiyot » Referat » Referat

ягона ер солиги реферат

Уларнинг серкиррали фаолиятларини самарали бошкаришни таъминлаш кобилиятига эга бўлган тармок ташкилотлари хам давлатнинг бевосита рахбарлигида ташкил этилиб, такомиллаштирилмокда. Чунки уларнинг зиммасида давлат буюртмалари бор, колаверса, шу ерлардан маълум микдорда фойда оладилар. Узбекистон ташки савдо сиёсатида мухим уринни икки томонлама шартномалар эгалайди. Бунга кура хонликлар бу икки давлат мустамлакалари уртасидаги «бетараф майдон» си-фатида к. У «Кашкули Салимий» «Салимийнинг кашкули» , «Жо-меъ ул гулзор» «Гулзорлар мажмуи» , «Каъб ал-аббор» хикоялари китоби каби асарлари тарих сохасида укув-чига мухдм ва кизикдрли маълумотлар беради. Экология солиги туловчилари булиб товарлар ишлаб чикарувчи, ишлар бажарувчи ва хизматлар курсатувчи юридик шахслар хисобланади. Шунингдек, бу жараёнда хомийларнинг ажратмалари, турли хилдаги кредит институтларининг вактинча бўш бўлган маблаглари, барча инвесторларнинг сармоялари жалб этилмокда.

Next

Реферат На Тему Навруз На Узбекском Языке

ягона ер солиги реферат

Ёрдам учун тезлик билан подполковник Рудаковский бошчилигида 40 кишидан иборат отряд юборилади. Норозилик аллакдчондан бери кучайиб, йигалиб келмокда эди, кейин эса бошкд но-розиликлар кушилиши билан бирданига кузголон бош-ланиб кетди», Мустамлакачи маъмурлар кузголончилар-ни шафкдтсиз жазоладилар. Чор боскинчиларининг бу ёвузлиги туркманларни курашга отланишга мажбур килди. Бу харажатлар 26-счёт «давр харажатлари»да олиб борилади. Масалан, мамлакатда етиштирилаётган бугдойни сотиш билан асосан «АкШ бугдой ассоциацияси» шугулланади. Улар орасида аёллар ва болалар хдм бор эди.

Next

Бозор иктисодига ўтишда кишлок хўжалигига давлат рахбарлиги ва амалга оширилаётган аграриктисодий ислохотлар » Iqtisodiyot » Referat » Referat

ягона ер солиги реферат

Юкорида бизлар Узбекистон Республикасида божхона тизимини шаклланиши тугрисида суз юритдик. Хисобланган солик суммаси 68-счётнинг кредитида «Экология солиги хисоби» ва 26-счёт «Давр харажати»нинг тегишли субсчётида дебетланади. Экология солигини хисоблаш кандай амалга оширилади? Туркистон улкасининг фойдали кдзил-малари руйхатини тузди. Бу мактабларда замонавий таълим усуллари кулланила бошланди. Бу хужалик шартномаларини бекор килишда ёки узгартирилган 211 г кам иш ракамининг 10 баробар микдорида. Лекин хозирги даврда кишлок хўжалик корхоналари кам фойда олаётганлиги, рентабеллиги пастлиги учун кредит институтлари уларга жуда хам оз микдорда кредит маблаглари бермокдалар.


Next